Algemene voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden Allround Truck & Trailer Coatings B.V.

(hierna: "Allround")

Artikel 1: Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Allround opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Allround gesloten overeenkomsten.

2. Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: Aanbiedingen

1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden enz. van Allround vrijblijvend. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens enz., van de juistheid waarvan Allround mag uitgaan.

2. Alle aanbiedingen zijn gedurende twee weken van kracht tenzij Allround aan de opdrachtgever uitdrukkelijk een andere termijn mededeelt.

3. Allround heeft het recht indien de opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan opdrachtgever.

4. De opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats, fabriek of magazijn, exclusief omzetbelasting. De inhoud van folders, drukwerken enz. binden Allround niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 4: Rechten van industriële en intellectuele eigendom

1. Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Allround de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door hem verstrekte modellen, programmatuur en offertes.

2. De onder 1. vermelde stukken blijven eigendom van Allround en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

3. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Allround te retourneren op straffe van een boete van € 500,- per dag.

Artikel 5: Levertijd

1. De opgegeven levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Allround derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Voorts geldt de levertijd steeds onder het voorbehoud van ongestoorde arbeidstoestanden en materiaalvoorziening.

3. Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever nimmer het recht om schadevergoeding te vorderen, noch om zijnerzijds enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen.

5. Onder levertijd wordt verstaan: de termijn die opdrachtgever bij zijn ingebrekestelling rechtsgeldig of voor de levering heeft gesteld of de overeengekomen levertijd, indien uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen.

Artikel 6: Levering

1. Zakenreizen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

2. Niet afgenomen en/of niet geaccepteerde zaken worden door Allround voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen gedurende een periode van een maand, waarbij Allround tevens het recht heeft op onmiddellijke betaling door opdrachtgever van het volledige bedrag.

3. Indien opdrachtgever zaken, ondanks het feit dat deze aan hem ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde, heeft Allround het recht om de zaken na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens opdrachtgever te verkopen onder de verplichting de opbrengst aan opdrachtgever uit te keren, onder aftrek van de aan Allround toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1. Het risico van enigerlei schade, breuk of diefstal (verlies daaronder begrepen) ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring en/of bewerking, of van de aan derden ter bewerking of verwerking of ter bewaring gegeven objecten en/of goederen of van objecten en/of goederen, waaraan of waarmee waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening van de opdrachtgever. Waar gesproken wordt over goederen van de opdrachtgever wordt onder meer bedoeld lading, inventaris, schriftelijke bescheiden en waardepapieren.

2. De mogelijke aansprakelijkheid van Allround uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot het bedrag waarop de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eventuele eigen risico.

3. Opdrachtgever vrijwaart Allround voor aanspraken van derden voortvloeiende uit de overeenkomst met de opdrachtgever.

4. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de wederpartij niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen de schade te beperken.

Artikel 8: Beëindiging

1. De overeenkomst kan uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst.

2. Allround kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever beëindigen, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, aan hem surseance van betaling wordt verleend, of indien hij niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Allround zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 9: Betaling

1. Betaling dient te geschieden ten kantore van Allround.

2. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.

3. Indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dient betaling contant bij aflevering plaats te vinden.

4. Bij niet tijdige betaling als bovenbedoeld is opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Allround is vereist.

5. AllRound is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen.

6. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft Allround het recht door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Allround tot vergoeding van onkosten en winstderving.

7. Het totaal verschuldigde bedrag is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

8. Bij niet tijdige betaling als onder 2. van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

9. Bij niet tijdige betaling als onder 2. van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van €. 80,-.

Artikel 10: Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Allround, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.